Sunday

Từ khóa Static trong java


1. Khi chỉ muốn có một vùng lưu trữ cho một loại dữ liệu thôi, không phụ thuộc vào số object được tạo ra, 2. Khi muốn có những method không gắn liền với object cụ thể nào cả, method mà có thể gọi ngay khi chưa tạo ra object nào cả. Để làm điều này ta sử dụng từ khóa static:
 
Để làm cho một field hay method trở thành static, chỉ đơn giản đặt từ khóa static lên trước khai báo của nó.
Ví dụ:

class StaticTest 
{
  static int i = 47;
}
Bây giờ, nếu bạn tạo ra 2 object s1, s2 thuộc class trên thì nó vẫn chia sẻ chung một vùng lưu trữ  i. Tức là s1.i và s2.i là cùng 1 giá trị.
Để chỉ một biến static, có thể thông qua object như thông thường hoặc thông qua chính class.
Với static method cũng như vậy. Ví dụ:

class StaticFun 
{
  static void incr() { StaticTest.i++; }
}
Ta có thể gọi hàm incr() từ object thuộc class StaticFun, hoặc từ chính class StaticFun.

0 comments:

Post a Comment