Wednesday

[PV]C


Câu hỏi:

1. Đảo chuỗi sử dụng con trỏ.
e.g: "welcome to Vietnam" --> "Vietnam to welcome"

2. Đảo một số nhị phân sử dụng các toán tử bit.
e.g: 101101001 --> 100101101