Tuesday

Sử dụng biểu thức chính quy cho validate chuỗi


Trong phát triển phần mềm, sử dụng biểu thức quy tắc là cách đơn giản nhất dùng để kiểm tra một chuỗi.
Trong bài này giới thiệu một số quy tắc đơn giản cho việc kiểm tra chuỗi:

Một chuỗi gồm 3 ký tự:

 • [a-g]{3}

Một chuỗi với số ký ttrong khoan 1-3
 • [a-g]{1,3}


Định nghĩa một mẫu gồm 8 số.

 • ^[0-9]{8}$

 • Mộ chuỗi 3 ký tự không phân biệt, và dãy gồm 7 chữ s.

  • ^[a-zA-Z]{3}[0-9]{7}$

  * Kiểm tra một mẫu địa chtrang web
  • ^www[.][a-z]{1,15}[.](com|net|org)$

 • Kiểm tra địa chỉ mail

  • ^[a-zA-Z0-9]{1,10}@[a-zA-Z]{1,10}.(com|net|org)$

  0 comments:

  Post a Comment