Sunday

Tự xóa bỏ các import không sử dụng trong eclipse!


Khi các class được import nhưng không được sử dụng, thì chúng ta sẽ thấy các cảnh báo của eclipse. Chúng ta có thể xóa bỏ chúng một cách dễ dàng với một vài tùy chỉnh trong eclipse.

    1. Window-->References
        -->Selecte node: Java-->Editor-->Save Actions.

    2. Click on button Configure...
        Select Unnecessary Code tab --> check Remove unused imports

Good luck!
(jbohn.blogspot.com)

0 comments:

Post a Comment