Thursday

[XML]Xử lý XML file với SAX trong java (Phần 2)


Bạn cần đọc [XML]Xử lý XML file với SAX trong java (Phần 1)

Xử lý các element khi phân tích file XML.
Trong quá trình phân tích, khi gặp thẻ bắt đầu, phương thức  startElement() sẽ được gọi, khi gặp thẻ kết thúc phương thức endElement()sẽ được gọi, khi gặp một thẻ rỗng startElement() sẽ được gọi trước, sau đó là endElement().

Nếu cặp thẻ kết thúc vào bắt đầu không khớp SAXException sẽ được quăng ra. 
Các tham số của startElement()endElement() là:

public void startElement(String namespaceURI, String localName, String qualifiedName, Attributes atts)
  throws SAXException;
public void endElement(String namespaceURI, String localName, String qualifiedName)
  throws SAXException;
 
- namespaceURI là một string là namespace của file XML, nếu file xml không có namespace thì nó bằng null.
- localName: là phần sau của của một thẻ chứa dấu hai chấm. ví dụ nếu tên của thẻ là SOAP-ENV:Body thì localName là Body. Nếu tên thẻ không chứa hai chấm thì localName vẫn là Body.
- qualifiedName: tên đầy đủ của thẻ.
- atts: list các thuộc tính của thẻ.

Một ví dụ biểu diễn XML dưới dạng cây:

package jbohn.example.xml;

import java.util.EmptyStackException;
import java.util.Stack;

import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JScrollPane;
import javax.swing.JTree;
import javax.swing.tree.DefaultMutableTreeNode;
import javax.swing.tree.MutableTreeNode;
import javax.swing.tree.TreeNode;

import org.xml.sax.Attributes;
import org.xml.sax.SAXException;
import org.xml.sax.helpers.DefaultHandler;

public class TreeViewerContentHandler extends DefaultHandler {

  //Sử dụng stack như một danh sách tạm giúp xác định phần tử vào trước (cha)
  private Stack nodes;
  private TreeNode root;

  public void startDocument() throws SAXException 
  {
    nodes = new Stack();
  }

  public void startElement(String namespaceURI, String localName,
      String qualifiedName, Attributes atts) {

    String data;
    if (namespaceURI.equals(""))
      data = localName;
    else {
      data = '{' + namespaceURI + "} " + qualifiedName;
    }
    MutableTreeNode node = new DefaultMutableTreeNode(data);
    
    try {
      
      MutableTreeNode parent = (MutableTreeNode) nodes.peek();
      parent.insert(node, parent.getChildCount());
      
    } catch (EmptyStackException e) 
    {
      //phần tử đầu tiên stack không tồn tại sẽ quăng ra exception này.
      root = node;
    }
    nodes.push(node);

  }
  public void endElement(String namespaceURI, String localName,
      String qualifiedName) {
    nodes.pop();
  }
  public TreeNode getTreeNode()
  {
    return root;
  }
}
 
package jbohn.example.xml;

import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.EventQueue;
import java.util.EmptyStackException;
import java.util.Stack;

import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JScrollPane;
import javax.swing.JTree;
import javax.swing.border.EmptyBorder;
import javax.swing.tree.DefaultMutableTreeNode;
import javax.swing.tree.MutableTreeNode;
import javax.swing.tree.TreeNode;

import org.xml.sax.Attributes;
import org.xml.sax.ContentHandler;
import org.xml.sax.SAXException;
import org.xml.sax.XMLReader;
import org.xml.sax.helpers.DefaultHandler;
import org.xml.sax.helpers.XMLReaderFactory;

public class XMLTreeviewer extends JFrame {

  private final static String xmlPath = System.getProperty("user.dir");
  private static TreeNode root;

  /**
     * Launch the application.
     */
  public static void main(String[] args) 
  {
    EventQueue.invokeLater(new Runnable() 
    {
      public void run() {
        try {
          
          String xmlFile = xmlPath + "\\XML_SAX.xml";
          XMLReader parser = XMLReaderFactory.createXMLReader();
          ContentHandler handler = new TreeViewerContentHandler();
          parser.setContentHandler(handler);
          parser.parse(xmlFile);
          root = ((TreeViewerContentHandler) handler).getTreeNode();
          XMLTreeviewer main = new XMLTreeviewer();
          
        } catch (Exception e) {
          System.err.println(e);
        }
      }
    });
  }

  /**
     * Create the frame.
     */
  public XMLTreeviewer() 
  {
    createGUI();
  }
  
  public void createGUI()
  {
    JTree tree = new JTree(root);
    JScrollPane treeView = new JScrollPane(tree);
    this.setTitle("XML Tree");
    this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    this.getContentPane().add(treeView);
    this.pack();
    this.setVisible(true);
  }

} 


 

0 comments:

Post a Comment