Sunday

[Đa luồn - Multithreading]Phần 1: Khởi tạo một thread


- Có hai cách tạo một thread mới là:
1. Extends class Thread:2. Hiện thực interface Runnable:Kết quả:

Hai thread khi sleep.


Hello 0
Hello 0
Hello 1
Hello 1
Hello 2
Hello 2
Hello 3
Hello 3
Hello 4
Hello 4
Hello 5
Hello 5
Hello 6
Hello 6
Hello 7
Hello 7
Hello 8
Hello 8
Hello 9
Hello 9

Hai thread khi không sleep: (bỏ dòng  Thread.sleep(100); trong phương thức run)
Hello 0
Hello 1
Hello 2
Hello 3
Hello 4
Hello 5
Hello 6
Hello 7
Hello 8
Hello 9
Hello 0
Hello 1
Hello 2
Hello 3
Hello 4
Hello 5
Hello 6
Hello 7
Hello 8
Hello 9

0 comments:

Post a Comment